A wczora z wieczora

1. A wczora z wieczora, a wczora z wieczora 
z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora. 
Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina: 
Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

2. Boga prawdziwego, 
nieogarnionego. 
Za wyrokiem Boskim, 
w Betlejem żydowskim.

3. Pastuszkowie mali 
w polu wtenczas spali, 
gdy Anioł z północy 
światłość z nieba toczy.

4. Chwałę oznajmując, 
szopę pokazując, 
chwałę Boga tego, 
dziś nam zrodzonego.

5. "Tam Panna Dzieciątko, 
miłe Niemowlątko, 
uwija w pieluszki,
pośpieszcie pastuszki!"

6. Natychmiast pastuszy 
śpieszą z całej duszy, 
weseli bez miary, 
niosą z sobą dary.

7. Mądrości druhowie, 
z daleka królowie, 
pragną widzieć swego 
Stwórcę przedwiecznego.

8. Dziś Mu pokłon dają 
w ciele oglądają. 
Każdy się dziwuje, 
że Bóg nas miłuje.

9. I my też pośpieszmy, 
Jezusa ucieszmy 
ze serca darami: 
modlitwa, cnotami.

10. Jezu najmilejszy, 
ze wszech najwdzięczniejszy, 
zmiłuj się nad nami
grzesznymi sługami.