Anioł pasterzom mówił

1. Anioł pasterzom mówił: – “Chrystus się wam narodził – w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, – 
narodził się w ubóstwie, – Pan wszego stworzenia.”
2. Chcąc się dowiedzieć tego – poselstwa wesołego, – bieżeli do Betlejem skwapliwie, – znaleźli 
Dziecię w żłobie, – Maryję z Józefem.
3. Taki Pan chwały wielkiej – uniżył się Wysoki: – pałacu kosztownego żadnego – nie miał 
zbudowanego – Pan wszego stworzenia!
4. O dziwne narodzenie, – nigdy nie wysłowione! – Poczęła Panna Syna w czystości, – porodziła w 
całości – Panieństwa swojego.
5. Już się ono spełniło, – co pod figurą było: – Arona różdżka ona zielona – stała się nam 
kwitnąca – i owoc rodząca.
6. Słuchajcież Boga Ojca, – jako wam Go zaleca: – Ten–ci jest Syn najmilszy, jedyny, – w raju wam 
obiecany, – Tego wy słuchajcie.
7. Bogu bądź cześć i chwała, – która by nie ustała, – jak Ojcu, tak i Jego Synowi – i Świętemu 
Duchowi, – w Trójcy Jedynemu.